JOIN US

    Available Positions

ผู้จัดการส่วนศูนย์บริการ (Service Manager)

สถานที่ปฏิบัติงาน : 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (ประจำสาขาบิ๊กซี กัลปพฤกษ์ กรุงเทพฯ)

รายละเอียดงาน : 

 • ประสานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดเป้าหมายประจำปี ประจำเดือน ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ของศูนย์บริการ
 • กำหนดกลยุทธ์เพื่อผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้ายอดขายโดยขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่า
 • วางแผนและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของแต่ละศูนย์บริการเพื่อให้มีความพร้อมในการบริการ และมีมาตรฐาน เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
 • กำกับดูแลการซ่อมรถยนต์ของแต่ละศูนย์บริการให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
 • กำกับดูแลการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะและการสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการจากลูกค้า
 • บริหารจัดการสินค้า-อะไหล่คงเหลือให้เหมาะสมต่อการจำหน่ายและบริการของแต่ละศูนย์บริการ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 3. มีประสบการณ์ด้านธุรกิจซ่อมแซมรถยนต์แบบเร่งด่วน (FastFit) หรือที่เกี่ยวข้อง
 4. ผ่านประสบการณ์ผู้บังคับบัญชาระดับบริหาร (ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการทั่วไป/ผู้จัดการฝ่าย) อย่างน้อย 5 ปี
 5. มีความสามารถด้านบริหารจัดการ วางแผนกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับสภาวะต่างๆ
 6. ให้คำปรึกษา หรือคำแนะนำในเชิงธุรกิจกับผู้บริหารระดับสูง มีวิสัยทัศน์ในการวางแผนล่วงหน้าให้ทันต่อสถานการณ์ทุกรูปแบบ
 7. มีรถยนต์ส่วนตัว และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

ช่องทางการสมัคร

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 062-6806866, 095-179-9039, 063-021-5333, 043-306-333 ต่อ 3
ส่งเอกสารสมัครงาน : [email protected]
กรอกใบสมัครที่ : https://forms.gle/ei6uEQE8bqnN3XmR8
ผู้จัดการศูนย์บริการ (Manager)

สถานที่ปฏิบัติงาน :

1. สาขาโลตัส อ่อนนุช 80 กทม.
2. สาขาโลตัส เอกชัย 99/1 กทม.
3. สาขาบางจาก บางบัวทอง จ.นนทบุรี
4. สาขาบิ๊กซี รามอินทรา กทม.
5. สาขาโชตนาหน้าสนามกอล์ฟลานนา จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงาน :

 • ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการ
 • ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และข่าวสารผลิตภัณฑ์แก่พนักงานใต้บังคับบัญชา
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กรและบุคคลภายนอก
 • ดำเนินงานนโยบายของบริษัทเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและมาตรฐานการทำงาน
 • นำเสนอรายงานประจำเดือนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหาร
 • สร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่กับลูกค้าที่เข้ามารับบริการ
 • ดูแลลูกค้าที่เข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 2. มีประสบการณ์ การบริหารงาน 3-5 ปีขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษา ปวช. ช่างยนต์ , เทคนิคยานยนต์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 4. สามารใช้โปรแกรม Microsoft Word , Excel และ PowerPoint ได้ดี
 5. ที่ทักษะด้านการสื่อสาร การประสานงาน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 6. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 7. มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 8. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ช่องทางการสมัคร

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 062-6806866, 095-179-9039, 063-021-5333, 043-306-333 ต่อ 3
ส่งเอกสารสมัครงาน : hr-te[email protected]
กรอกใบสมัครที่ : https://forms.gle/ei6uEQE8bqnN3XmR8
เจ้าหน้าที่วางแผนกลยุทธ์การตลาด (Strategic Marketing Planner)

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (ประจำสาขาบิ๊กซี กัลปพฤกษ์ กรุงเทพฯ)

รายละเอียดงาน : 

 • วางแผนการตลาด ทั้งกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว
 • วิเคราะห์และวิจัย หากลุ่มเป้าหมายเพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับการจัดทำแคมเปญสินค้า
 • ปรับแผนงานและเสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร
 • วางแผนกิจกรรมส่งเสริมงานขายและการใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • ติดตามผลการนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และรายงานแก่ผู้บริหาร
 • วางแผนและ ออกสำรวจตลาด ตลอดจนศึกษากลยุทธ์ของคู่แข่งเพื่อทำการวิจัยแนวทางการตลาด และเสนอการปรับแผนกลยุทธ์และกลวิธีในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
 • วางแผนและทำการเจาะตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตลาดปัจจุบันหรือดึงดูดลูกค้าจากคู่แข่งให้เข้ามาใช้บริการ
 • มีความรู้ด้านการ ยิง Ads ผ่านช่องทาง Social Media (Facebook , Line , Google Ads เป็นต้น)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ ชาย/หญิง
 2. อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บริหารธุกิจ สาขากรตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. เข้าใจธุรกิจการตลาด สินค้า และบริการของบริษัท
 5. มีความกระตือรือร้น และศึกษากลยุทธ์ของคู่แข่งอยู่เสมอ
 6. รู้จักการใช้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารสื่อ social media
 7. สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 8. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 9. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
 10. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Word , Excel และ PowerPoint ได้ดี
 11. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ช่องทางการสมัคร

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 062-6806866, 095-179-9039, 063-021-5333, 043-306-333 ต่อ 3
ส่งเอกสารสมัครงาน : [email protected]
กรอกใบสมัครที่ : https://forms.gle/ei6uEQE8bqnN3XmR8
หัวหน้าช่าง (Technician Supervisor)

สถานที่ปฏิบัติงาน : 

1. สาขาบิ๊กซี รามอินทรา กทม.
2. สาขาโชตนาหน้าสนามกอล์ฟลานนา จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงาน : 

 • ดูแล และให้การบริการซ่อมรถยนต์ให้ลูกค้าลูกค้าที่มาใช้บริการ
 • ให้คำปรึกษาแก่พนักงานช่าง ดูแลงานซ่อม รวมถึงการตรวจสอบรถก่อนส่งมอบ
 • บริหารงานซ่อมให้มีประสิทธิภาพ ควบคุมและตรวจสอบการซ่อมรถยนต์ตามมาตรฐานของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ ชาย
 2. อายุไม่เกิน 40 ปี
 3. มีประสบการณ์ ทักษะการซ่อมรถยนต์ 3-5 ปีขึ้นไป
 4. วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขา ช่างยนต์ , เทคนิคยานยนต์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 5. มีทักษะการสื่อสารประสานงาน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 6. รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 7. พ้นภาระทางทหารแล้ว
 8. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ช่องทางการสมัคร

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 095-179-9039, 063-021-5333, 043-306-333 ต่อ 3
ส่งเอกสารสมัครงาน : [email protected]
กรอกใบสมัครที่ : https://forms.gle/ei6uEQE8bqnN3XmR8
พนักงานช่าง (Technician)

สถานที่ปฏิบัติงาน :

1. สาขาโลตัส อ่อนนุช 80 กรุงเทพฯ 
2. สาขาบิ๊กซี กัลปพฤกษ์ กรุงเทพฯ
3. สาขาบิ๊กซี มหาชัย 2 จ.สมุทรสาคร
4.
สาขาโลตัส นวนคร จ.ปทุมธานี
5. สาขาบางจาก บางบัวทอง จ.นนทบุรี
6. สาขาบิ๊กซี ติวานนท์ จ.นนทบุรี
7. สาขาบิ๊กซี รามอินทรา กรุงเทพฯ
8. สาขาโชตนาหน้าสนามกอล์ฟลานนา จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงาน : 

 • บริการต้อนรับลูกค้า
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ยาง แบตเตอรี่ แอร์ ระบบช่วงล่างรถยนต์ และตรวจเช็คระยะ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ ชาย
 2. อายุไม่เกิน 35 ปี
 3. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขา ช่างยนต์ เทคนิคยานยนต์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 4. มีความรู้ด้านเครื่องยนต์ และทักษะการซ่อมรถยนต์
 5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 6. รักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี
 7. พ้นภาระทางทหารแล้ว
 8. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ช่องทางการสมัคร

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 062-6806866, 095-179-9039, 063-021-5333, 043-306-333 ต่อ 3
ส่งเอกสารสมัครงาน : [email protected]
กรอกใบสมัครที่ : https://forms.gle/ei6uEQE8bqnN3XmR8
พนักงานแคชเชียร์ (Cashier)

สถานที่ปฏิบัติงาน : 

1. สาขาโลตัส อ่อนนุช กทม.
2. สาขาบิ๊กซี มหาชัย 2 จ.สมุทรสาคร
3. สาขาบิ๊กซี รามอินทรา กทม.
4. สาขาโชตนาหน้าสนามกอล์ฟลานนา จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงาน : 

ชี้แจงรายละเอียดลูกค้า รับชำระเงินค่าสินค้าบริการ ออกใบกำกับภาษี งานเอกสารต่างๆ และดูแลความเรียบร้อยภายในพื้นที่รับรองลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศหญิง
 2. อายุไม่เกิน 30 ปี
 3. วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาการจัดการ, สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. มีทักษะการสื่อสารประสานงาน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 5. รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 6. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี มีความละเอียดรอบครอบ
 7. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Word, Excel และเครื่องใช้สำนักงานได้ดี
 8. มีประสบการณ์งานแคชเชียร์ และการใช้เครื่องรูดบัตรเครดิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่องทางการสมัคร

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 095-179-9039, 063-021-5333, 043-306-333 ต่อ 3
ส่งเอกสารสมัครงาน : [email protected]
กรอกใบสมัครที่ : https://forms.gle/ei6uEQE8bqnN3XmR8

Human Resource Management Department (Recruitment)

AUTOCLIK BY ACG CO., LTD.

Address : 1111 Village No.1 Maliwan Road, Bantum Sub-District, Muang District, Khonkaen, 40000

Tel : 062-6806866, 095-179-9039, 063-021-5333, 043-306-333 ต่อ 3

E-mail : [email protected]

[email protected] : @hr.autocorp

Facebook Fanpage : สมัครงานออโตคลิก AutoClik by ACG